Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso kiekybiniai rodikliai:

 • suteikti ne mažiau 700 (septynių šimtų) konsultacijų jauniems žmonėms;
 • parengti ne mažiau kaip 1 (vieną) informacinį leidinį, ir (arba) lankstinuką ir (arba) straipsnį jauniems žmonėms rūpima (-omis) tema (-omis), išvardinta (-omis) Nuostatų 10.3 papunktyje;
 • organizuoti ne mažiau kaip po 1 (vieną) jaunimo informavimo ir konsultavimo informacinį / viešinimo renginį kiekvienoje apskrityje;
 • suorganizuoti ne mažiau kaip 2 (dvejus) jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklo susitikimus vykdytojams;
 • užtikrinti ne mažiau kaip 10 (dešimties) vykdytojų, dirbančių jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančiose organizacijose, visose apskrityse pagal darbo sutartis projekto vykdymo laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

Konkurso kokybiniai rodikliai:

 • užtikrinti, kad vykdytojai, dirbantys partneriuose, būtų apmokyti;
 • atsižvelgiant į pareiškėjo partnerių poreikius, organizuoti individualias veiklas, stiprinančias jų veiklos kokybę;
 • užtikrinti nepertraukiamą jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą visose apskrityse;
 • nuolat kelti vykdytojų kompetencijas, teikiant:
 • bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas Nuostatų 10.3.1. papunktyje nurodytomis temomis;
 • specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas Nuostatų 10.3.2. papunktyje nurodytomis temomis.
 • vykdyti veiklas vadovaujantis Rekomendacijomis jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti;

 

Projekto pavadinimas

 Vykdytojas

Projekto pradžia

Projekto pabaiga

Projekto statusas (Vydomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)

Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal projekto statusą)

Skirtas finansavimas

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas ir vystymas Lietuvoje

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

2019 m. liepos 8 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Įvykdytas

Projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti šie kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai:

1) suteikta konsultacijų 760 žmonių, iš jų 643 jauniems žmonėms (nuo 14 iki 29 metų amžiaus), 19 asmenų nuo 30 metų amžiaus ir 98 asmenims, apie kurių amžių informacijos neturėjo;

2) suteiktos 305 konsultacijos jauniems žmonėms (nuo 14 iki 29 metų amžiaus) bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo temomis;

3) suteiktos 338 konsultacijos jauniems žmonėms (nuo 14 iki 29 metų amžiaus) specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo temomis;

4) užtikrintas 11 vykdytojų darbas pagal darbo sutartis jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančiose organizacijose visose apskrityse;

5) organizuoti įvadiniai mokymo kursai jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojams pagal ERYICA YIntro metodiką.

19 250 Eur

Paieška