Projektų įgyvendinimo rezultatai

Konkurso kiekybiniai rodikliai:

 • Į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 800 individualių jaunų žmonių (neskaičiuojant, kiek kartų žmogus apsilankė programos veiklose), iš jų 600 įtraukti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.;
 • Pateikti ne mažiau kaip 4 rezoliucijas ir (arba) pozicijas jaunimo politiką formuojančioms institucijoms dėl jaunimui aktualių klausimų nacionaliniu lygmeniu svarstymo, iš jų bent 2 pateikti iki 2019 m. rugsėjo 30 d.;
 • Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas nacionaliniu lygmeniu veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narių (fizinių asmenų) kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti, iš jų bent 1 veikla turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.;
 • Dalyvauti ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose tarpžinybiniuose susitikimuose, atstovaujant Lietuvos jaunimui Europos Sąjungoje;
 • Suorganizuoti skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų vienijamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariams (fiziniams asmenims) pagal individualius jų poreikius ne mažiau kaip 10 ne trumpesnių nei 6 astronominių valandų mokymų, skirtų regioninių jaunimo organizacijų tarybų valdymo organams stiprinti, iš jų bent 5 mokymai turi būti suorganizuoti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
 • Suorganizuoti ne mažiau nei 2 nacionalinius regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovų susitikimus, kuriuose (kiekviename iš jų) dalyvautų ne mažiau kaip 10 skirtingų regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovų;
 • Atlikti ne mažiau nei 5 regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybės vertinimus, pvz., vadovaujantis Departamento direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymu
  Nr. 2V-10-(1.4) „Dėl Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos atnaujinimo“ patvirtintu Nacionalinės jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodikos pagrindu parengtu Jaunimo organizacijų veiklos kokybės vertinimo klausimynu, paskelbtu Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt, ar kita pačios jaunimo organizacijos patvirtinta ir naudojama metodika.

Konkurso kokybiniai rodikliai: 

 • 1 proc. padidinti atstovaujamų jaunų žmonių skaičių, lyginant su 2019 m. sausio 1 d. atstovaujamų jaunų žmonių skaičiumi;
 • Didinti jaunimo dalyvavimą visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, suteikiant jaunimui informaciją apie galimybes dalyvauti tokioje veikloje Lietuvoje bei už jos ribų;
 • Atlikti jaunimo apklausas, tyrimus, analizuojant Lietuvos jaunimo padėtį ir jaunimo problematiką (pvz., migracija, būstas ir pan.) bei ją viešinant;
 • Konkrečiomis priemonėmis skatinti aktyvų jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunimo prisidėjimą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nustatytų prioritetų jaunimo politikos srityje įgyvendinimo;
 • Konkrečiomis priemonėmis stiprinti regioninės jaunimo politikos plėtrą, siekiant užtikrinti tolygų jaunimo politikos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse;
 • Konkrečiomis priemonėmis skatinti jaunus žmones įsitraukti į ilgalaikę savanorišką veiklą, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.1. papunkčio prioritetą;
 • Plėtoti ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.2. papunkčio prioritetą;
 • Konkrečiomis priemonėmis skatinti Lietuvoje gyvenančio jaunimo dalyvavimą pilietiškumą ir patriotiškumą ugdančiose veiklose, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 10.3. papunkčio prioritetą;
 • Konkrečiomis priemonėmis stiprinti regionines jaunimo organizacijų tarybas.
Programų pradžia - 2019 m. sausio mėn. Programų pabaiga - 2020 m. gruodžio 31 d. 
Programos Nr.  Programos pavadinimas  Vykdytojas  Programos
statusas (Vykdomas / Įvykdytas / Sustabdytas / Nutrauktas)
Rezultatai (nurodomi tarpiniai arba galutiniai rezultatai, pagal programos statusą) Skirta (Eur/metams)
Kiekybiniai  Kokybiniai
JFP1-1 LiJOT Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo programa 2019-2020 metams

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

Vykdomas

Į programą įtraukta 875 jauni žmonės, pateikta 5 rezoliucijų bei pozicijų aktualių jaunimui.

Suorganizuoti 2 renginiai, skirti kelti narių ir jaunimo kompetencijas. 

Dalyvauta 8 tarptautiniuose renginiuose. 

Atlikti 5 jaunimo organizacijų tarybų veiklos vertinimai, 12 susitikimai su jaunimo organizacijų tarybomis nei nacionalinėmis jaunimo organizacijomis. 

1 proc. išaugęs atstovaujamų jaunų žmonių skaičius. Įgyvendintos veiklos skatinančios žinomumą ir pradėti problematikos tyrimo darbais.  78 175,38

 

Paieška