Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Tai remiasi tuo, kad neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Tačiau čia nesustojama – skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

EUROPOS JAUNIMO INFORMAVIMO CHARTIJA

Priimta Cascais (Portugalija) 2018 m. balandžio 27 d. 29-ojoje Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) Generalinėje asamblėjoje

Preambulė

Mes gyvename sudėtingose, skaitmenizuotose visuomenėse ir susipynusiame pasaulyje, kuris siūlo daug iššūkių ir galimybių. Prieiga prie informacijos ir galimybė ja naudotis tampa vis svarbesnė jauniems žmonėms Europoje ir už jos ribų. Jaunimo informavimas padeda jiems įgyvendinti savo siekius ir skatina jų, kaip aktyvių visuomenės narių, dalyvavimą. Informacija turėtų būti tiekiama tokiu būdu, kuris padidina jaunų žmonių pasirinkimo galimybes ir skatina jų savarankiškumą bei įgalinimą.

Pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms reiškia visų jaunų žmonių teisę į visapusišką, objektyvią, suprantamą ir patikimą informaciją, atliepiančią visus poreikius. Ši teisė į informaciją buvo pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Vaikų teisių konvencijoje, Europos vaikų apsaugos konvencijoje Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje ir Europos Tarybos rekomendacijose N° (90) 7, CM/Rec(2010)8, ir CM/Rec(2016)7 dėl jaunų žmonių informavimo ir konsultavimo, ir jaunų žmonių teisių. Ši teisė yra jaunimo informavimo veiklos pagrindas Europos Sąjungoje.

Bendrinis jaunimo informavimas apima visas temas, kurios domina jaunus žmones, ir gali apimti įvairias veiklas: informavimą, konsultavimą, palaikymą, instruktavimą, mokymą, tinklų kūrimą ir nukreipimą į specializuotas tarnybas, siekiant sudominti ir įgalinti jaunus žmones. Šią veiklą gali vykdyti jaunimo informavimo centrai arba jaunimo informavimo taškai kitose struktūrose ir aplinkose. Šios chartijos principai yra skirti taikyti visoms jaunimo bendrinio informavimo formoms. Tai yra minimalūs kokybės standartai, kurie kiekvienoje šalyje turėtų būti taikomi, kaip neatsiejama jaunimo politikos dalis.

  Principai

1. NEPRIKLAUSOMYBĖ

 • Pateikiama informacija yra visapusiška, apžvelgianti galimybių įvairovę, grindžiama skirtingais ir patikrintais šaltiniais.
 • Pateikiama informacija nėra paveikta religinės, politinės, ideologinės ar komercinės įtakos.
 • Jaunimo informavimą finansuojantys šaltiniai neturėtų sukelti sunkumų taikyti šios chartijos principus.

2. PRIEINAMUMAS

 • Jaunimo informavimo paslaugos užtikrina lygiateisišką prieigą.
 • Jaunimo informavimo centrai ir paslaugos yra lengvai prieinamos, patrauklios ir matomos jauniems žmonėms.
 • Informacija yra pateikiama jauniems žmonėms suprantama kalba.

3. ĮTRAUKTIS

 • Jaunimo informavimo paslaugos yra atvirai prieinamos visiems jauniems žmonėms be išimties.
 • Jaunimo informavimo paslaugos yra nemokamos visiems jauniems žmonėms.
 • Jaunimo informavimo centrai ir paslaugos yra orientuotos į visus jaunus žmones, naudojant efektyvius ir tinkamus būdus skirtingoms grupėms pasiekti bei poreikiams patenkinti.

4. PAGRINDIMAS POREIKIAIS

 • Jaunimo informavimo paslaugos remiasi jaunų žmonių poreikiais.
 • Pateikiama informacija apima visas temas, kurios domina jaunus žmones.
 • Kiekvienas vartotojas yra gerbiamas kaip individas, o pateikiamas atsakymas į kiekvieną klausimą yra tinkamai individualizuotas ir priimtinas vartotojui.
 • Jaunimo informavimo struktūros turi pakankamai žmogiškųjų resursų, užtikrinančių individualizuotą pagalbą ir paslaugas.

5. ĮGALINIMAS

 • Jaunimo informavimo paslaugos įgalina jaunus žmones ir skatina jų savarankiškumą.
 • Jaunimo informavimo paslaugos suteikia jauniems žmonėms medijų ir informacinio raštingumo įgūdžių, skatinančių saugų ir atsakingą elgesį.
 • Jaunimo informavimo paslaugos skatina aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą.

6. DALYVAVIMAS

 • Jauni žmonės skirtingais būdais ir lygmenimis dalyvauja jaunimo informavimo paslaugų kūrime, sklaidoje ir vertinime.
 • Jaunimo informavimo paslaugos siūlo platformas bendraamžis-bendraamžiui veikloms.
 • Jauni žmonės suteikia grįžtamąjį ryšį, nukreiptą į nuolatinį jaunimo informavimo paslaugų vystymą.

7. ETIŠKUMAS

 • Jaunimo informavimo paslaugos gerbia jaunų žmonių teisę į privatumą, konfidencialumą ir anonimiškumą. Jaunimo informavimo paslaugos jauniems žmonėms kuria saugią aplinką.
 • Renkant informaciją, kriterijai yra vieši ir suprantami, autorius ir informacijos tikslas yra aiškūs ir matomi.
 • Visa kuriama ar skleidžiama informacija yra tiksli, išsami, atnaujinta ir patikima.

8. PROFESIONALUMAS

 • Jaunimo informavimo paslaugas profesionaliai teikia apmokyti darbuotojai.
 • Jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojai turi medijų ir informacinio raštingumo įgūdžių.
 • Jaunimo informavimo paslaugos, teikiamos bendradarbiaujant su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, siekiant identifikuoti poreikius, ieškoti sąveikos, dalytis patirtimi ir užtikrinti jaunimo informavimo paslaugų matomumą.
 • Jaunimo informavimo darbuotojai bendradarbiauja vietos, regioniniu, nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis, dalijasi gerąją patirtimi ir žiniomis.
 • Jaunimo informavimo darbuotojai užtikrina, kad jauni žmonės turėtų žinais ir įgūdžius, reikalingus skaitmeninių paslaugų naudojimui.

9. PROAKTYVUMAS

 • Jaunimo informavimo paslaugos naudoja inovatyvias strategijas, metodus ir įrankius pasiekti jaunus žmones.
 • Jaunimo informavimo darbuotojai žino aktualius įstatymus, pokyčius ir nuolat atnaujina savo žinias apie jaunų žmonių situaciją bei tendencijas.
 • Jaunimo informavimo darbuotojai yra aktyvūs žiniasklaidoje ir informacijos srityse, siekiant užtikrinti kokybiškų jaunimo informavimo paslaugų matomumą.

Pagrindiniai JIK siekiai:

 • Suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
 • Suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
 • Parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
 • Užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
 • Padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
 • Skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
 • Siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą;
 • Aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

JIK plėtra:

 • 2013 m. parengtas, 2015 m. gruodžio mėn. atnaujintas  jaunimo informavimo ir konsultavimo vadovas.
 • Kiti naudingi metodiniai leidiniai jaunimui ir dirbantiems su jaunimu čia .
 • Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) kreipėsi į Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškus, norėdamas sužinoti, su kokiais klausimais dažniausiai kreipiasi jauni žmonės, rinkdamiesi studijas bei profesiją. Informavimo ir konsultavimo taškų atsakymai parodė, kad dažniausiai jaunuolių keliami klausimai yra labai panašūs. Susisteminus informaciją JRD parengė dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašą , kuris gali padėti renkantis studijas, profesiją. 
 • 2019 m. kovo 25 d. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos rekomendacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti (Rekomendacijos). Rekomendacijose išskirti jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas, uždaviniai, principai, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų darbo organizavimo tvarka bei veiklos planavimas.

Bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas apima konsultacijas šiomis temomis:

 • Išsilavinimas (pvz.: vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas).
 • Jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz.: kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo).
 • Internetinis (informacinis) raštingumas (pvz.: informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete).
 • Laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą (pvz.: vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimo dirbančios organizacijos).
 • Socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz: pagalbą teikiančios institucijos).
 • Psichologinės pagalbos teikimo klausimai.
 • Sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai.
 • Jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz.: asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas).
 • Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija.
 • Jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės).
 • Jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.

Specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo temos:

 • Jaunimo savanoriška veikla
 • Neformalusis jaunimo ugdymas
 • Jaunimo užimtumas ir laisvalaikis (atvirų jaunimo centrų, atvirų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos)
 • Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas.
Šiuo metu Lietuvoje veikia du JIK centrai:
 
1) Utenos jaunimo informacijos centras
 
Maironio g. 12, Utena (I aukšte)
Tel. nr.: +37062556836
El.p.: [email protected] 
Atstovė: Jurgita Grinienė
Konsultacijos teikiamos: darbo dienomis nuo 14 iki 18 val.
 
2) Vilniaus jaunimo informacijos centras
 
Konstitucijos pr. 3 (I aukšte) 107 kab.
Tel. nr.: 852112210
El.p.: [email protected]  
Atstovas: Vidmantas Mitkus
Konsultacijos teikiamos: darbo dienomis
 
Lietuvoje veikiantys JIK taškai:

1) Alytaus apskrities jaunimo informavimo taškas

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vytenio g. 19, Varėna
Tel. nr.: +37061000438
Atstovė: Jurgita Žukienė
 
2) Alytaus apskrities jaunimo informavimo taškas
 
Druskininkų jaunimo užimtumo centras
Veisėjų g. 17, Druskininkai
Tel. nr.: +37031353056
El. p.: [email protected]
Atstovė: Gerda Zubavičienė

3) Kauno apskrities jaunimo informavimo taškas

VšĮ „Kaunas 2022“
Daukšos g. 34, Kaunas
Tel. nr.: +37069610701
Atstovas: Povilas Virbašius

4) Kauno apskrities jaunimo informavimo taškas

Savanorių asociacija „Spindulys“
Tel. nr.: +37068929292
Atstovė: Sandra Palubeckė

5) Klaipėdos apskrities jaunimo informavimo taškas

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
H. Manto g. 22, Klaipėda (413 kab. 4 aukštas)
Tel. nr.: +37060800953
Atstovė: Agnė Kovalenkaitė

6) Klaipėdos apskrities jaunimo informavimo taškas

Gargždų atviras jaunimo centras
Klaipėdos g. 74, Gargždai 
Tel. nr.: +37067343947
Atstovė: Aušra Šuišelienė

7) Marijampolės apskrities jaunimo informavimo taškas

Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Laisvės g. 16, Marijampolė
Tel. nr.: +37062043662
El. p.: [email protected] 
Atstovė: Aistė Rutkauskienė
 
8) Marijampolės apskrities jaunimo informavimo taškas
 
Šakių atviras jaunimo centras
V. Kudirkos g. 64, Šakiai
Tel. nr.: +37062390467
El. p.: [email protected]
Atstovė: Judita Ambrasienė
 
9) Panevėžio apskrities jaunimo informvimo taškas
 
Panevėžio atviras jaunimo centras
Ramygalos g. 18, Panevėžys
Tel. nr.: +37061652340
Atstovas: Vismantas Gaspariūnas
 
10) Panevėžio apskrities jaunimo informavimo taškas
 
VšĮ „Socialinė iniciatyva“
Vytauto Didžiojo a. 8–6, Pasvalys
Tel. nr.: +37065250718
El. p.: [email protected]
Atstovė: Viktorija Gaspariūnaitė
 
11) Panevėžio apskrities jaunimo informavimo taškas
 
Rokiškio jaunimo centras
Adresas: Vytauto g, 20, Rokiškis
Tel.nr.: 861230595
El.p.: [email protected]
Atstovė: Gitana Vošterytė

12) Šiaulių apskirties jaunimo informavimo taškas

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė
Tel. nr.: +37065685439
El. p.: [email protected]
Atstovė: Alva Vaišvilė

13) Šiaulių apskrities jaunimo informavimo centras

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Radvilų g. 17, Radviliškis
Tel. nr.: +37064585885
Atstovė: Justina Šereivaitė

14) Tauragės apskrities jaunimo informavimo taškas

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviras jaunimo centras
J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė
Tel. nr.: +37060887439
El. p.: [email protected]
Atstovė: Vaida Janulevičienė

15) Telšių apskrities jaunimo informavimo taškas

VšĮ „Edukacija kitaip“
Parko g. 3b, Plungė
Tel. nr.: +37061136958
Atstovė: Daiva Gramalienė

16) Vilniaus apskrities jaunimo informavimo taškas

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras "Žalianamis"
Antakalnio g. 84A, Vilnius
Tel. nr.: +37060414101
Atstovė: Brigita Baškevičiūtė
 
17) Vilniaus apskrities jaunimo informavimo taškas
Vilniaus atviro jaunimo centro "Mes" padalinys Pilaitėje "Kimaras"
Adresas: Bitėnų 3E, Vilnius
Tel. nr. +37066504582
El. p.: [email protected]
Atstovė: Urtė Vajavudzkaitė

18) Vilniaus apskrities jaunimo informavimo taškas

VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras“
Miškų g. 29, Ukmergė
Tel. nr.: +37067332164
El. p.: [email protected]
Atstovė: Nereta Rinkevičienė
 
19) Vilniaus apskrities jaunimo informavimo taškas
 
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Draugystės g. 2, Elektrėnai
Tel. nr.: +37060588805
El. p.: aliona.vaitkūnienė@esvb.lt
Atstovė: Aliona Vaitkūnienė

  

Eurodesk tinklas

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 36 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu.

Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms. Net jeigu atstovai neturės atsakymo į jaunuolio klausimą, jie tikrai galės nukreipti tinkama linkme ir patars, kur galima ieškoti reikiamos informacijos.

Daugiau apie Eurodesk tinklą skaitykite čia .

Informacija atnaujinta 2021 09 20

Paieška