Organizacijų paieška

Adakavo socialinės globos namai

Adakavo socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausieji veiklos tikslai: 1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę), dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens, įvairiapusiškus poreikius ir interesus; 2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę, palaikyti ryšius su bendruomene; 3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygi, poreikius ir intresus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; 4. užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą. Adakavo socialinės globos namai turi Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos padalinį, adresu Prezidento g. 21, Tauragė. Padalinyje vykdomos veiklos: ilgalaikė globa, dienos socialinė globa institucijoje, dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose, dienos užimtumo centras ir medicininė reabilitacija.

Savivaldybė: Tauragės rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Agentūros - visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla; vaikų dienos priežiūros veikla, labdaros dalinimas.

Savivaldybė: Pakruojo rajono savivaldybė Veikla: Kita, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo

AIESEC Lietuva

Pagrindinė veikla - tarptautinių stažuočių programų organizavimas. Jų esmė – lyderystės ir visuomenės tobulinimas, vykdant kultūrinius mainus tarp valstybių. Jauni asmenys vyksta į kitas šalis dirbti ar savanoriauti įmonėse, startuoliuose, nevyriausybinėse organizacijose ar mokyklose tobulinant lyderystę ir darant teigiamą poveikį visuomenei. Remdamiesi šiomis programomis, Lietuvoje mes taip pat vykdome įvairius socialinius projektus, padedame įmonėms stiprinti savo veiklą bei ugdome jų personalą. Organizuojame konferencijas, skirtas AIESEC nariams jų kompetencijų ugdymui.

Savivaldybė: Vilniaus miesto savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra

Akmenės jaunimo centras IVIDU

Akmenės jaunimo centras IVIDU yra jauna ir perspektyvi organizacija, atsiradusi iniciatyvaus rajono jaunimo dėka. Centro veiklos orientuotos į inovatyviai ir kūrybiškai mąstantį aktyvų jaunimą, padedant jauniems žmonėms veikti ir įsitvirtinti Akmenės krašte, kuriant verslą bei įtraukiant į prasmingas veiklas neaktyvius jaunuolius. Šį organizacija siekia paspartinti miestelio, o kartu ir rajono, atgimimą plačiąja prasme.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Lygios galimybės, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto, Sveikatos, Žiniasklaida ir komunikacija

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubuvo mokykla

Mokykloje mokosi intelekto sutrikimą turintys vaikai pagal individualias ugdymo programas, vykdoma popamokinė veikla ir mokinių užimtumas laisvalaikio metu. Mokykloje sudarytos geros ir saugios ugdymo(si) ir gyvenimo sąlygos. Čia rodomas socialinis jautrumas ir atvirumas visiems intelekto sutrikimą turintiems vaikams.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Švietimo

Akmenės r. sav. Kultūros centras Kruopių kultūros namai

Kultūros namai yra kultūrą reprezentuojanti įstaiga Kruopių seniūnijoje. Kruopių kultūros namų tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti tautinę savimonę, dvasinę kultūrą, visuomenės narių kultūrinius sugebėjimus, įtvirtinti naujas tradicijas, papročius. Organizuoti Kruopių seniūnijos gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Uždaviniai: puoselėti esamus, kurti ir pasiūlyti bendruomenei naujus kultūrinius produktus, bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai: darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajoniniuose renginiuose.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė

Akmenės r. Socialinių paslaugų namai

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai - biudžetinė įstaiga (toliau - Socialinių paslaugų namai), gyventojams teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas, atliekanti asmenų, prašomų pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, gebėjimo pasirūpinti ir priimti kasdieninius sprendimus, vertinimą. Socialinių paslaugų namų veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis ir socialinio darbo principais, teikiant socialines paslaugas tiems Akmenės rajono savaivaldybės gyventojams, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių priežasčių yra ribotas. Pagrindinis socialinių paslaugų namų tikslas - socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ (SVOO)

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ (toliau – Organizacija) savanoriškai veiklai vykdyti priima savanorius jau nuo ne vienerius metus. Organizacijos tikslas – skatinti bendrą veiklą; skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje. Organizacijoje nuolat savanoriauja nuo 5 iki 10 savanorių. Atrankos tapti Organizacijos savanoriais organizuojamos kasmet. Organizacija siekdama tinkamai atstovauti Akmenės rajono jaunimo interesus nori sudaryti sąlygas kuo didesnei daliai jaunimo ieškoti sau tinkamos veiklos, tokiu būdu prisidedant prie neaktyvaus jaunimo mažinimo Akmenės rajone; atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo ir jaunimu besirūpinančių organizacijų interesus, t. y. gerinti jauno žmogaus įvaizdį visuomenėje. Organizacija siekia plėsti savo darbo su jaunimu ribas siekdama įvairovės ir lankstumo savanoriškos veiklos organizavime įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse bei suteikti galimybes savanoriams įgyti realių praktinių įgūdžių. Organizacija visuomet aprūpina savanorius veiklai vykdyti reikalingomis priemonėmis. Siekiame padėti jaunam žmogui rasti veiklas, kurios jį domintų dar iki specialybės pasirinkimo momento arba tiesiog sudaryti galimybes realizuoti save kuriant gerovę vietos bendruomenei.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, savanorystė

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Įstaigoje veikia du padaliniai: vaiko globos ir pagalbos šeimai. Vaiko globos padalinyje teikiamos socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams. Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos specialistų paslaugos ir mokymai globėjams (įtėviams), socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, kompleksinės paslaugos šeimoms, patiriančioms sunkumus.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras (Akmenė, Naujoji akmenė, Papilė, Venta, Kruopiai)

Kultūros centras yra Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti kultūrinę veiklą, puoselėjanti rajone etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurianti menines programas, plėtojanti švietėjišką, pramoginę veiklą, tenkinanti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojanti profesionalaus meno sklaidą.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Viešoji biblioteka – demokratiška ir šiuolaikinė informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga, tenkinanti visuomenės poreikius, telkianti universalų dokumentų fondą, organizuojanti vartotojams laisvą prieigą prie spausdintų ir elektroninių informacijos šaltinių, pažintinių, literatūrinių, edukacinių renginių, kurianti informacinę žinių visuomenę Akmenės krašte.

Savivaldybė: Akmenės rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Sveikatos

Alytaus m. VšĮ "Tėviškės namai"

Įstaigos veiklos sritys – teikti kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas paliatyviosios ir psichosocialinės pagalbos srityse bei užtikrinti kuo geresnę visapusišką pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams ir jų šeimų nariams, pagerinti šių pacientų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę. Įstaiga įgyvendindama savo tikslus savo darbą vykdo šiuose padaliniuose:- Savanorių centras- Vėžio informacijos ir paramos centras- Paliatyviosios pagalbos ir globos centras. Į šias psichosocialinės ir medicininės krypties veiklas siekiame įtraukti įvairaus amžiaus savanorius, kurie gali sklandžiai įsilieti į įstaigos komandą ir prisidėti prie įstaigos tikslų įgyvendinimo.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Sveikatos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Alytaus r. Vankiškių kaimo bendruomenė

Bendruomenės paskirtis - per inicijuotus projektus ir veiklas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 1. Pagrindiniai Bendruomenės veiklos tikslai: 1.1. atstovauti Bendruomenę vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose; 1.2. ugdyti krikščioniškąsias vertybes ir dvasingumą; 1.3. saugoti ir puoselėti vietos papročius, tradicijas, etnokultūrinį paveldą; 1.4. saugoti ir puoselėti gyvybę ir šeimą, bei tautiškumą ir patriotiškumą; 1.5. mažinti socialinę atskirtį, 1.6. spręsti aplinkosauginius klausimus, ugdyti grožio pajautą; 1.7. skiepyti sveikos gyvensenos nuostatas ir sportiškumą; 1.8. rūpintis jaunimo ir vaikų užimtumu, turiningo jų laisvalaikio organizavimu; 1.9. vykdyti prevencinę veiklą prieš nusikalstamumą; 1.10. vykdyti prevencinę veiklą prieš priklausomybes nuo alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų, bei padėti keisti jau priklausomą elgesį; 1.11. vykdyti švietimą; 1.12. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams bei Bendruomenės veiklos tikslams, ir kuri tarnauja žmonių gerovės kėlimui kaime; 1.13. siekti sutvarkyti kaimo vietovės viešąsias erdves, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir jas prižiūrėti. 2. Bendruomenė, siekdama užsibrėžtų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius; 2.1. buria narius bendrai veiklai; 2.2. dalyvauja projektų ir programų konkursuose; 2.3. organizuoja įvairias akcijas, paskaitas, seminarus bei kitus renginius; 2.4. kuria ir stiprina Bendruomenės materialinę bazę; 2.5. bendrauja ir bendradarbiauja su panašią ar artimą veiklą vykdančiomis organizacijomis

Savivaldybė: Alytaus rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Švietimo

Alytaus r. vietos veiklos grupė

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) yra asociacija, naudos sau nesiekiantis juridinis asmuo - projektinė organizacija, veikianti nuo 2009 m. kovo 4 d. Organizacija veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų bei kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir VVG įstatais. Nuo įsteigimo VVG veikia Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. taip pat dirba Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje. VVG skatina, organizuoja VVG teritorijos plėtrą bei dalyvauja kitų institucijų, organizacijų vykdomoje šios krypties veikloje, vykdo VVG teritorijos gyventojų mokymą, švietimą ir taip skatina krašto socialinę ir ekonominę gerovę bei prisideda prie bendruomenių telkimosi, vystymosi. VVG rengia bei įgyvendina įvairias strategijas, programas, projektus. Taip pat vienas iš VVG tikslų - savanorystės skatinimas VVG teritorijoje, kuris atsispindi VVG strateginiame dokumente Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“. Nuo 2016 m. VVG buvo projekto „Atrask save“ akredituota ir savanorius priimanti organizacija. 2016 - 2017 m. pagal šį projektą VVG dirbo 2 savanoriai.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė Veikla: Socialinė, Švietimo

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla yra Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokykla veikia nuo 1996 metų, pagrindinė veiklos sritis – formalusis vaikų švietimas, kurio metu įgyvendinamos bendrosios priešmokyklinio ir ugdymo programos Mokyklos veiklos kryptis – patirtinis, kontekstinis ugdymas. Mokykloje kuriama aktyvų mokymąsi skatinanti edukacinė aplinka, palaikomi geranoriški tarpusavio santykiai. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą, ugdomas socialiai aktyvus, savarankiškas, motyvuotas ir pasirengęs tolimesniam mokymuisi pradinukas. Vykdomos prevencinės programos padeda ugdyti mokinių socialinę kompetenciją, sveiko gyvenimo būdo nuostatas. Plėtojama mokyklos bendruomenės partnerystė, ugdomi lyderiai, vykdomas nuoseklus ir planingas kvalifikacijos tobulinimas. Modernizuojama ugdymo(si) aplinka, atnaujinama IKT bazė, diegiamos skaitmeninės mokymosi priemonės. Kaip prioritetus mokykla išskiria veiksmingo, kokybiško ir motyvuojančio ugdymo (si) užtikrinimą bei saugios, pritaikytos aktyviai mokymo(si) veiklai aplinkos kūrimą. Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla glaudžiai bendradarbiauja su kitomis miesto švietimo įstaigomis, įvairiomis organizacijomis. Mokykla turi patirtį įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, buvo vykdomi tarptautiniai eTwinning, ERASMUS+KA2 projektai. Mokykla – organizacija, atvira pokyčiams, iššūkiams, naujovėms. Mokyklos vizija – visos dienos kontekstinio mokymo (si) ir kūrybiško mąstymo ugdymo mokykla, kurioje visiems saugu, gera būti, įdomu veikti ir mokytis kartu. Veiklos prioritetai: 1. Mokinio unikalumas ir asmeninė pažanga. 2. Saugi funkcionali ugdymosi aplinka. 3. Asmeninis meistriškumas ir kolegialus bendradarbiavimas. Mokyklos bendruomenė mažai susipažinusi su vietine ir tarptautine savanoryste, galimybe išreikšti savo socialinę atsakomybę savanoriaujant, mokytis ir mokyti kitus, įgyti gyvenimiškos ir profesinės patirties, tačiau mūsų įstaigos darbuotojai išmano EST tikslus, uždavinius ir principus, turi patirties koordinuojant, organizuojant ir užtikrinant savanorio kokybišką mokymosi procesą. Mokykla – stipri, atsakinga, motyvuota bendruomenė.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Švietimo

Alytaus užimtumo tarnyba

Įstaiga įgyvendina Užimtumo rėmimo politiką, derina darbo pasiūlą ir paklausą, didina darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, stebi, vertina ir prognozuoja padėtį darbo rinkoje.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Jaunimo politika, Socialinė

Alytaus Šaltinių progminazija

Alytaus Šaltinių progimnazija yra Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Progimnazija savo veiklą pradėjo vykdyti 1975 m. Nuo 2002 m. mokyklos pagrindinė veiklos sritis - formalusis vaikų švietimas, kurio metu įgyvendinamos bendrojo pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Nuo 2015 m. Alytaus Šaltinių progimnazija, suvokdama STEAM srities mokslų poreikį, nusprendė tiek pradinio, tiek pagrindinio ugdymo klasėse stiprinti STEAM mokslų ugdymą ir, mokant gamtos bei technologinių mokslų, remtis probleminiu, tyrinėjimu grįstu ugdymu, sudarant mokiniams galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminį mąstymą bei kūrybiškumą. Ne mažiau svarbi ir kita mokyklos veiklos sritis - neformalusis vaikų švietimas. Jo pagrindinis tikslas - atskleisti ir išplėtoti mokinių kūrybines galias, ugdyti pradinį meninį ir estetinę kompetencijas, kūrybos ir harmonijos suvokimą, suteikti dorinės brandos pradmenis, per įvairias neformalias veiklas įtraukt mokinius tiek į mokyklos, tiek į miesto bendruomenės gyvenimą, ugdyti pilietiškumo kompetencijas. Mokykloje yra puikiai pritaikytų erdvių, kuriose organizuojami susitikimai, akcijos, renginiai, vykdomi mokymai, projektai, seminarai. Dirbama remiantis neformalaus jaunimo ugdymo ir savanoriškumo principais. Alytaus Šaltinių progimnazija bendradarbiauja su daugeliu organizacijų ne tik iš Alytaus miesto, Alytaus rajono, bet ir iš visos Lietuvos. Nuo 2015 m. vykdomi tarptautiniai ERASMUS + KA I ir KA2 projektai. Mokyklos bendruomenė gerai susipažinusi su vietine ir tarptautine savanoryste, galimybe išreikšti savo socialinę atsakomybę savanoriaujant, mokytis ir mokyti kitus, įgyti gyvenimiškos ir profesinės patirties, tačiau mūsų įstaigos darbuotojai išmano Europos solidarumo korpuso tikslus, uždavinius ir principus, turi patirties koordinuojant, organizuojant ir užtikrinant savanorio kokybišką mokymosi procesą. Mokykla - stipri, atsakinga, motyvuota bendruomenė.

Savivaldybė: Alytaus miesto savivaldybė Veikla: Ekologinė, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto

ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras teikia nestacionarias socialines paslaugas Anykščių rajono gyventojams. Įstaiga turi 7 veikiančius struktūrinius padalinius: Bendrųjų paslaugų tarnybą, Paramos šeimai tarnybą, Savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims Debeikių sen., Dienos centrą asmenims su negalia, Motinos ir vaiko krizių tarnybą, Vaikų dienos centrą, Pagalbos namus tarnybą.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Anykščių menų centras

Anykščių menų centras jungia į vieningą meno kompleksą Sakralinio meno centrą, Angelų muziejų, Anykščių koplyčią - Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą ir Šv. Mato bažnyčios varpinės bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę. Centro pagrindinė veiklos sritis – profesionalaus ir sakralinio meno kaupimas, sklaida ir populiarinimas bei edukacinė veikla.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Anykščių r. sav. Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

Biblioteka atlieka ypatingą vaidmenį Anykščių miesto kultūros gyvenime, nes sieja turtingą knygos meno tradiciją su naujomis informacijų technologijų teikiamomis galimybėmis kaupti, saugoti ir skleisti informaciją ne tik apie savo krašto, bet ir visos šalies kultūrą. Čia rengiamos literatūros parodos, tautodailės ir meno parodų pristatymai, susitikimai su rašytojais, politikais, įdomiais žmonėmis. Organizuojamos ekskursijos po biblioteką. Viešoji biblioteka kviečia naudotis įvairiomis informacijos laikmenomis nuo rankraščių iki kompiuterinių duomenų bazių. Spaudinius bibliotekos lankytojams komplektuoja Dokumentų komplektavimo skyrius. Lankytojų paslaugoms: Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonementas, bendroji, muzikos, meno ir interneto skaityklos, Vaikų literatūros, Kraštotyros ir leidybos skyriai.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija

Anykščių r. sav. Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka, Kavarsko filialas

Pagrindinė veikla būti visiems vartotojams prieinama savivaldybės viešąja įstaiga, kaupiančia ir saugančia universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, aptarnaujančia visus visuomenės atstovus viešaisiais informaciniais šaltiniais. Taip pat būti informacijos sklaidos, mokslo ir švietimo, kultūros centru ir būti modernia, bendruomenės poreikius ir lūkesčius tenkinančia, informacinės sklaidos, patrauklaus darbo, laisvalaikio, saviraiškos kultūros įstaiga.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Socialinė, Žiniasklaida ir komunikacija

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

Gimnazijos veiklos sritis- švietimas. Veiklos tikslas – plėtoti asmens dvasines, intelektines ir fizines galias, padėti įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą bei sudaryti sąlygas plėtoti bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas savarankiškam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą bei profesinei karjerai.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Švietimo

Anykščių regioninio parko direkcija

Vadovaujantis Anykščių regioninio parko direkcijos nuostatais, įstaiga pagal kompetenciją vykdo Anykščių regioninio parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių), biologinės įvairovės apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą. Tarp svarbiausių direkcijos veiklos tikslų – švietėjiškos, muziejinės ir kultūrinės veiklos vykdymas, gamtos ir kultūros paveldo propagavimas. Direkcija organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse. Vykdoma švietimo veikla, organizuojamas gamtosauginis (ekologinis) švietimas ir mokymas, neformaliojo ugdymo veikla gamtosauginėse ir kraštovaizdžio apsaugos programose, kartu su švietimo įstaigomis rengiamos ir vykdomos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programos gamtos apsaugos ir kultūros paveldo srityse.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Ekologinė, Švietimo

Anykščių socialinės globos namai (Svėdasų senelių globos namų ir Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialai)

Anykščių socialinės globos namai- socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikį (trumpalaikę) socialinę globą. Svėdasų senelių globos namų filiale - senyvo amžiaus asmenims, o Burbiškio grupinio gyvenimo namų filiale – psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Teikiama turizmo ir verslo informacija, informacinių leidinių rengimas, biuro paslaugų teikimas, juridinių asmenų steigimas bei projektų rengimo paslaugos, ekskursijų organizavimas, gido paslaugos, viešinamas ir populiarinamas lankytinų objektų esančių Anykščių rajone, renginių organizavimas, bendradarbiavimas su turizmo paslaugų teikėjais bei kitomis rajone veikiančiomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

Savivaldybė: Anykščių rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Žiniasklaida ir komunikacija