Organizacijų paieška

Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva"

Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“ įkurta 1996 metais. Šiuo metu vienija 49 narius. Kaip ir kiekvienoje nevyriausybinėje organizacijoje taip pat ir pas mus nariai kinta. Veikla taip pat. Vieni metai būna labai produktyvūs, kiti mažiau. Esame vykdę projektus „Mes kitokie, bet vieni iš daugelio“ 2008 m. (jaunimo šventė, dailės pleneras), „Mano vardas Sėlis, pavardė Lietuvis“ 2010 m. (avangardinis pasirodymas), „Jei tu obelietis...“ 2010 m. (šventė vaikams), „Tobulėk sveikai ir įdomiai gyvendamas“(žygis baidarėmis). “Atvertos Obelių miesto akys” (langinių tapybos pleneras) 2015 m., “Iš lempos…” (jaunimo piknikas) 2017m. “Mūsų jėga bendrystėje” (bendruomenių stiprinimas) 2017 ir 2018 metais. 2013 metais Obeliuose įkūrėme atvirą erdvę jaunimui. Čia vykdomos įvairios jaunimo inicijuotos veiklos: susitikimai, bendravimas, repeticijos, žaidimai, kūrybinė veikla. Svarbiausi pasiekimai pasireiškė per aktyvų jaunimo dalyvavimą, savanoriškai, savarankiškai, pagal jų poreikius organizuojamas veiklas. Susikūrė neformalios grupės: fotografijos mylėtojų,dainuojančių gitaristų ir jaunųjų fakyr

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Kita

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga "Apvalus stalas"

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ (RJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija įkurta 2004 metais. Šiuo metu vienija 7 jaunimo organizacijas Rokiškio rajone. Tai jaunimo interesams atstovaujanti ir jaunimo politiką Rokiškio rajone formuojanti organizacija, kurios veikla orientuota į 13- 30 metų jaunimą. RJOS „Apvalus stalas“ siekia gerinti jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, skatinti jaunimo iniciatyvas, teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo problemas, bendradarbiauti informacijos keitimosi srityje, telkti jaunimo organizacijas bendroms problemoms spręsti. Asociacija vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. RJOS „Apvalus stalas“ kaip organizacija partnerė dalyvauja užsienio jaunimo organizacijų rengiamuose projektuose. Per įvairius projektus, kaip „Erasmus +“ programą, „Europa piliečiams“, Nordbuk, EEĮ dotaciją ir kt., mes organizavome ir dalyvavome daugelyje tarptautinių jaunimo mainų, mokymo kursų, konferencijų ir kitų renginių, kurie prisidėjo prie organizacijos tikslų išgryninimo ir pagerino mūsų organizacijos savanorių gebėjimus. Nuo 2012 m. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ( LiJOT ) narė.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla:

Rokiškio krašto muziejus

Rokiškio krašto muziejus įkurtas 1933 m. Nuo 1952 m. muziejus įsikūręs buvusiame Rokiškio dvaro ansamblyje. Šiandien muziejui priklauso 14 autentiškų dvaro pastatų, 28,1 ha ploto parkas su tvenkiniais. Muziejus turi du filialus: Laisvės kovų istorijos muziejų Obeliuose ir Kriaunų istorijos muziejų. Muziejaus fonduose per 80 metų sukaupti ir saugomi gausūs archeologijos, istorijos, numizmatikos, dailės, etnografijos ir kt. muziejiniai rinkiniai, kuriuos sudaro per 100 tūkstančių eksponatų.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Gyvūnų globa, Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Rokiškio kultūros centras

Rokiškio kultūros centras - Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įvairias kultūros sritis bei meno žanrus puoselėjanti ir skleidžianti organizacija. Kultūros centre puoselėjama ir įgyvendinama regiono etninė kultūra, mėgėjų, profesionalusis bei kino menas, plėtojama edukacinė, pramoginė ir projektinė veikla. Kultūros centras organizuoja valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimus, pramoginius ir projektinius renginius, vykdo mėgėjų meno kolektyvų ir profesionalaus meno sklaidą. Kultūros centre veiklą vykdo 13 mėgėjų meno kolektyvų: suaugusiųjų, vaikų ir senjorų teatrai, suaugusiųjų ir vaikų folkloro ansambliai, vaikų, moterų, vyrų vokaliniai ansambliai, vaikų ir jaunimo pramoginių šokių grupės, istorinių šokių grupė, moterų linijinių šokių grupė. Kultūros centre muzikinę meninę veiklą vykdo profesionalių muzikantų kvartetas, yra įkurtas "Jaunųjų lyderių klubas" bei vykdomos įvairios edukacinės veiklos vaikams (vasaros deinos stovyklos, neformalaus švietimo programos) ir suaugusiems (užsiėmimai mamoms su kūdikiais nėšinėse ir kt.).Kultūros centras turi gilias tradicijas, organizuojant plataus masto teatro meno festivalius "Vaidiname Žemdirbiams" ir "Interrampa".

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija

Rokiškio socialinės paramos centras

Rokiškio socialinės paramos centras teikia socialines paslaugas Rokiškio rajono gyventojams. Lankomosios priežiūros padalinys teikia asmens namuose paslaugas informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, maisto produktų nupirkimo, pristatymo, pagalbą ruošiant maistą, pagalbą buityje ir namų ruošoje, kitos paslaugos. Dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams teikia paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo. Centre vyksta darbinio užimtumo, darbinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Obelių savarankiško gyvenimo namuose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, darbinio užimtumo, meninio lavinimo paslaugos sutrikusio intelekto asmenims.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Socialinė

VšĮ Rokiškio jaunimo centras

VšĮ Rokiškio jaunimo centras nuo 2008 metų vykdo atvirą darbą su mažiau galimybių turinčiu 13-30 metų jaunimu. Atviras darbas yra viena iš darbo su jaunimu formų, suteikianti prasmingos veiklos ir turiningo laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandančiam jaunimui bei palengvina atskirtį patiriančių jaunų žmonių integraciją į visuomenę. Per dieną jaunimo centre apsilanko apie 30-40 lankytojų, buriasi neformalios jaunimo grupės: Rokiškio rajono mokinių taryba, „Savanorystės Ambasadorių" tinklo atstovai , sporto, šokių, stalo teniso, biliardo, DJ-ėjų, muzikos mėgėjų grupės. Rokiškio jaunimo centras nuo 2010 metų pradėjo aktyvią tarptautinę jaunimo projektinę veiklą kaip vykdytojai ir partneriai. Įgyvendinti 5 tarptautiniai jaunimo mainų, demokratiškumo projektai, išsiųsta 30 jaunuolių į kitų šalių vykdytus projektus. Nuo 2013 metų jaunimo centre veikia „Eurodesk“ jaunimo informavimo taškas. 2014 metais jaunimo centras buvo akredituotas Jaunimo savanoriškos tarnybos. Pagal JST programą savanoriavo du jaunuoliai. Savanoriai įgijo kompetencijų ir patirties savanoriaudami atviro darbo su jaunimu veikloje, dalyvaudami mokymuose, seminaruose, projektuose. Nuo 2015 metų jaunimo centre veikia vaikų dienos centras „Kad būtume drauge”. Jaunimo centre veikia rankdarbių, pynimo iš vytelių, medžio darbų, dailės, keramikos ir informacinių technologijų būreliai. Vykdomos edukacinės, pilietinės, kultūrinės programos. Jaunimo centre savanoris įgyja asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų ir darbo patirties. Tai padeda jiems pasirinkti profesiją, sugrįžti į formaliojo švietimo sistemą ir (ar) pasirengti darbo rinkai.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto, Švietimo

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centras

Centro veiklos tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. Centro vykdo šias veiklas: 1. socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo (asmens (vaiko ir jo šeimos narių savarankiškumo palaikymas ir atstatymas, atliekant visuomeniniame ar asmeniniame vaiko ir jo šeimos narių gyvenime reikalingas funkcijas: informacijos teikimas, konsultacijos, individualūs pokalbiai, vaiko šeimos lankymas namuose, užsiėmimai grupėse, paskaitos, bendri renginiai su vaikais, terapiniai užsiėmimai, elgesio korekcijos, žalingų įpročių prevencija ir kt.); 2. sockultūrinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę, susijusių paslaugoų teikimas, t. y. bendravimas, grupiniai socialinio darbo užsiėmimai, mėgstamos veiklos, laisvalaikio organizavimas, ekskursijų, išvykų, renginių organizavimas, socialinių, saviraiškos ugdymas, darbinio ugdymo, tinkamo elgesio, higienos įpročių formavimu, pagalba ruošiant pamokas ir kt. ; 3. informavimo, t. y. teikiama informacija vaikui ir jo šeimai apie įstaigas, kuriose galima gauti socialinę, psichologinę, medicininę, teisinę pagalbą; 4. konsultavimo, t. y. kartu su vaiku ir jo šeimos nariais ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų; 5. tarpininkavimo ir atstovavimo, t. y. padedant spręsti vaiko ir jo šeimos narių sveikatos, socialines, psichologines ar kt. problemas; 6. nemokomo centrą lankančių vaikų maitinimo organizavimas; 7. socialinių ir psichologinių ar krizių įveikimo pagalbos teikimas, t. y. teikiant vaikui ir jo šeimos nariams reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą. 8. darbinių įgūdžių ugdymas, t. y. siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, maisto ruošimas, aplinkos tvarkymas ir kt.

Savivaldybė: Rokiškio rajono savivaldybė Veikla: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo