Jaunimo politika tarptautiniu lygmeniu

Reikšmingi sprendimai yra priimami tarptautiniu lygmeniu, palaikant glaudžius ryšius su užsienio organizacijomis bei dalinantis gerąja patirtimi. Jaunimo politikos samprata pirmąkart įtraukta į Europos Sąjungos interesų lauką 1993 m. Mastrichto sutartimi, tapusia esminiu atspirties tašku jaunimo ir jaunų darbuotojų mainų vystymuisi, nepamirštant švietimo, mokymo, sveikatos bei teisinės apsaugos srityse numatytų tikslų. Šiuo klausimu aktyviai veikia Europos Taryba, teikdama įvairias rekomendacijas Europos Sąjungos narėms. Taip pat ir Lietuva, įstojusi į Sąjungą, prisideda prie tarptautinės politikos įgyvendinimo.

2009 m. lapkričio mėn. už jaunimo reikalus atsakingų ministrų Taryba priėmė rezoliuciją dėl atnaujintos Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistemos kitam dešimtmečiui. Ji pagrįsta 2009 m. balandžio mėn. Komisijos komunikatu.

Naujoje ES jaunimo politikos strategijoje (toliau – Strategija) apibrėžti du bendri naujosios sistemos tikslai:

— siekti, kad jaunimui būtų suteikta daugiau lygių galimybių švietimo srityje ir darbo rinkoje;

— siekti aktyvios pilietybės, socialinės įtraukties ir jaunimo solidarumo.

Remiantis šiais bendrais tikslais, strategijoje pateikta įvairių konkrečių iniciatyvų, skirtų padėti jaunimui pasinaudoti galimybėmis ir atremti iššūkius, susijusius su švietimu ir mokymu, užimtumu ir verslumu, sveikatos apsauga ir gerove, dalyvavimu, savanoriška veikla, socialine įtrauktimi, kūrybiškumu ir kultūra, taip pat jaunimu ir pasauliu.

Strategija pabrėžia, kad ši Europos Sąjungos jaunimo reikalų ataskaita (toliau – Ataskaita) įvertins pažangą, padarytą siekiant bendrų tikslų, taip pat prioritetų, nustatytų per paskutinius darbo ciklus, ir gerosios patirties įgyvendinimą.

Kas trejus metus kiekviena valstybė narė atsiskaito Komisijai apie įgyvendintas priemones pagal nustatytus prioritetus, laikantis Strategijos, todėl ši Ataskaita susideda iš šešių skirsnių:

  1. Bendra apžvalga
  2. Pirmininkavimo prioritetai
  • Jaunimo užimtumas
  • Dalyvavimas
  1. Rekomendacijos dėl savanorystės
  2. Likusios "veiksmų sritys“
  3. Struktūrinio dialogo įvertinimas
  4. Geroji praktika

Valstybės narės pateikė informaciją, kokių priemonių buvo ar bus imtasi nurodytoms temoms, atsiskaitydamos už 2010 01 01 – 2012 12 31 laikotarpį.

Ataskaitą galite rasti čia .

JRD informacija