JRT posėdžiai

Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-242  patvirtintų Jaunimo reikalų tarybos nuostatų 17 punktu, Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas 2 mėnesius.

Tarybos posėdžiai gali vykti suderinus posėdžio datą, laiką ir vietą su Tarybos nariais. Posėdžiai gali vykti ir elektroninėmis priemonėmis (naudojantis elektroniniu paštu, rengiant telekonferenciją).

Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestiniai asmenys.

Taryba sprendimus priima paprastąja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas turi būti Tarybos pirmininko (jo nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

Vykdant paprastas Tarybos narių apklausas ar priimant sprendimus elektroniniu būdu, Tarybos nariai turi pareikšti savo nuomonę pateiktu klausimu per 48 val. nuo apklausos / balsavimo paskelbimo pradžios.Tarybos pirmininkas (jo nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas) gali inicijuoti skubią apklausą ar sprendimo priėmimą. Tokiu atveju Tarybos nariai turi pareikšti savo nuomonę pateiktu klausimu per 24 val. nuo apklausos / balsavimo paskelbimo pradžios.

Elektroniniu būdu priimami sprendimai laikomi priimtais, jeigu balsavo daugiau negu pusė Tarybos narių. Jei sprendimai priimami elektroniniu būdu, prie protokolo turi būti pridėti elektroninių laiškų kopijos arba kiti balsavimą įrodantys dokumentai.

Apie jau įvykusius Tarybos posėdžius, jų metu svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus galite sužinoti čia.

Artimiausias Jaunimo reikalų tarybos posėdis turėtų vykti gegužės mėnesį.

Paieška