Ieškome Finansų administravimo specialisto darbui Vilniuje

Ieškome Finansų administravimo specialisto (darbuotojas konkretiems darbams) darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 6,0 iki 7,5 (priklausomai nuo turimo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

  • Užtikrinti einamųjų išlaidų priežiūrą pagal Departamento įgyvendinamas priemones;
  • Užtikrinti pateikiamų Departamentui pirminių finansinių dokumentų teisėtumo ir galiojimo terminų patikrą;
  • Bendradarbiauti su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – Centras) dėl Departamento išlaidų apmokėjimo bei ataskaitų formavimo ir pateikimo. Bendradarbiavimas turi būti įgyvendinamas pagal Centro direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. Nr. V-506 įsakymą „Dėl viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, buhalterinės apskaitos sričių/lygių aprašo patvirtinimo“;
  • Bendradarbiaujant su Centru užtikrinti Departamento apskaitoje esančio turto apskaitą;
  • Parengti ir teikti Departamento direktoriui lėšų naudojimo ataskaitas ir prognozes (mėnesio, ketvirčio ir metų) pagal Departamento administruojamas priemones;
  • Parengti ir teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai finansų planavimo dokumentus, finansines ataskaitas bei raštus, susijusius su lėšų perskirstymu;
  • Užtikrinti viešųjų pirkimų žurnalo ir pirkimų žurnalo formų pildymą.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį (įgytą iki 2009 metų) arba jam prilygintą buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

- turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį finansų administravimo srityje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų, projektų analizę, teikti išvadas bei pasiūlymus, rengti raštus;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;

- turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. gegužės 25 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti per VATIS Prašymų teikimo modulį

Asmuo pasiteiravimui – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška