Skelbiamas jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo finansavimo konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  liepos 3 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. liepos  14 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - SPPD) SoPAS informacinėje sistemoje, skelbia Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2021 metais konkursą (toliau – Konkursas).

 

Konkurso tikslas - finansuoti praktinių įgūdžių ugdymo veiklas, kuriomis siekiama kompleksiškai teikti paslaugas, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą. 

 

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienius poreikius, pildant IVP (1 priedas);
 • darbas su jaunimo grupėmis, siekiant asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo;
 • mentorystė jaunam žmogui;
 • stažuotė darbo vietoje;
 • siauros srities specialistų paslaugos teikimas (pvz. mokytojų, teisininkų, koučerių ir kt);
 • tarpininkavimo veiklos tarp jaunimo, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų.

 

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur;

 

Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma –70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) Eur.

 

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia. 

 

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

 

Pagal Nuostatų 31 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 1. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);
 2. dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių darbo su jaunimu patirtį (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
  (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 5. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) bei ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu ir (ar) mažiau galimybių turinčiu jaunimu(jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 11.2 papunktyje nustatyto prioriteto ir (ar) 16 punkto reikalavimus);
 6. 6. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 2 priedą;
 7. bendradarbiavimo sutarties (-ių) su  ne mažiau kaip 2 organizacijomis, veikiančiomis darbo su jaunimu srityje.

 

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 31 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikti ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 12 d. (imtinai). 

 

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

 

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322. 

 

 

Planuojama, jog konsultacija nuotoliniu būdu dėl paraiškų teikimo vyks rugpjūčio mėn. pradžioje. Informacija apie konsultacijos laiką bus pateikta Departamento svetainėje.

 

Dėl Sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į kolegę iš SPPD - Agnę Vinciūnę, ji su mielu noru padės ir pakonsultuos - kontaktai čia http://www.sppd.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

 

Informuojame, kad pateiktų projektų 2021 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks SPPD. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims rekomendacinį sprendimą dėl projektų finansavimo ir pateiks jį Departamento direktoriui, kuris priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.

 

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F58CC52438/AwwyCGOylk).

 

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

 

Paieška